UNIÓ MUSICAL ORBENSE BANDA DE MÚSICA D'ORBA
   
  Unió Musical Orbense
  Història
 
La música sempre ha ocupat un lloc destacat entre les activitats culturals desenvolupades en el nostre poble. Tant és així que, pel que fa a la banda de música, té una existència de mes de 100 anys, podem dir que té el seu orige, segons resen el seu reglament i acta fundacional el dia 14 de maig de l'any 1896. quan en la Vila d'0rba es van reunir davant del Sr. Secretari de l’Ajuntament, els veïns D. Juan Bta. Marí Aranda i D. Salvador Pastor Pérez amb 40 veïns més entre pares i fills, per a organitzar la primera banda de música que va tindre el poble d'0rba i que es denominà " La Lira “. En eixe mateix acte es va aprovar el document fundacional i el reglament pel qual es regiria la nova banda.

Esta societat musical es va imposar una duració màxima de 10 anys. no exempta de grans sacrificis, personals i econòmics, perquè van haver de costejar els instruments. Durant el mes d'octubre d´eixe mateix any cada soci abonà la quantitat de 45 pessetes per comprar instruments, així com per pagar al seu primer director D. José Álvarez, amb un sou d'1 pesseta diària, satisfetes a mensualitats vençudes. La Societat musical " La Lira" es va extingir als deu anys, però no cap el menor dubte que va ser la llavor perfecta perquè anys després, en el 1927 per mediació del director D. Joaquin Sendra reapareguera amb la majoria dels instruments i algun que altre suport humà dels antics músics, per a organitzar la nova banda de música i així continuar amb 1'activitat cultural d'aquesta . Esta nova banda que ha perdurat fins hui, se li va denominar " Unió Musical Orbense", la qual ha sigut encarregada i responsable, per mitjà dels seus músics i directors, de transmetre generació darrere generació la tradició musical i mantindre viu este preciós i universal llenguatge: LA MÚSICA.
 
  Hoy habia 3 visitantes (8 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!